Sun. Sep 26, 2021
ћирилица /latinica

Javni konkurs za prijem radnika u JKP „Komil“

Na osnovu člana 10. Zakona o javnim preduzećima Republike Srpske (Sl. glasnik RS 75/04, 78/11) te člana 24. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Komil“ d.o.o. Istočna Ilidža, v.d. direktora raspisuje:

          JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos uz obavezan probni rad od 6 (šest) mjeseci sa mogućnošću prijema u stalni radni odnos

I – Radno mjesto:

            1. Pomoćni radnik na poslovima čišćenja i održavanja javnih površina i zelenila;

            2.  Pomoćni radnik na poslovima prikupljanja i odvoza komunalnog otpada;

II – Kandidati koji se prijavljuju trebaju ispunjavati sljedeće opšte uslove

  • da su državljani Bosne i Hercegovine;
  • da su stariji od 18 godina;
  • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova;

Uslovi radnog mjesta:

  • 1. NK/SSS

opis poslova:

-vrši poslove higijene, ručno i mašinsko čišćenje, održavanje ulica, trgova i ostalih javnih površina;

-radi na održavanju javnih zelenih površina, odstranjuje uginule biljke, vrši grabljenje travnjaka, niveliše grubo i fino teren za podizanje zelenih površina;

-obavlja ručno i mašinsko košenje trave;

-obavlja sve vrste kopanja, gnojenja, utovara i istovara svih vrsta materijala;

-vrši sadnju sadnica, cvijeća i ostalih ukrasnih biljaka;

-kontroliše stanje i vrši popravke komunalne opreme (korpice za smeće, klupe i sl.)

-u zimskom periodu čisti snijeg i vrši posipanje soli i abrazivnog materijala ispred javnih objekata;

broj izvršilaca: 2

  • 2. NK/SSS

opis poslova:

-vrši poslove istovara posude za smeće ručno i mašinski u autosmećar ili drugo sredstvo namijenjeno toj svrsi;

-vodi računa o kvalitetnom i kvantitetnom pružanju usluge i za istu je odgovoran;

-kao član posade učestvuje u deponovanju –odlaganju smeća;

-dužan je da pažljivo rukuje sa posudama za smeće tako da se smeće ne rasipa i ne prlja okolinu kao i da se posude za smeće ne oštećuju;

-dužan je da svako oštećenje ili prljanje prouzrokovano odvozom kućnog smeća odmah ukloni te pokupi rasuto smeće i površinu pomete;

-nakon pražnjenja posude za smeće dužan je da istu vrati na mjesto i zatvori poklopcima posudu;

-smeće rasuto prilikom odlaganja dužan je za sobom očistiti;

-nije dozvoljeno bilo kakvo prebiranje i prekopavanje smeća;

-učestvuje u poslovima održavanja, čišćenja, pranja, podmazivanja sredstava za rad;

-obavezan je pridržavati se propisa o primjeni HTZ mjera na radu;

-kontroliše stanje i vrši popravke komunalne opreme (hajfiši);

broj izvršilaca: 2

III – Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa prebivališta, telefon ili e-mail), dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

  • Svjedočanstvo traženog stepena stručne spreme;
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
  • Potvrdu o mjestu prebivališta – CIPS (ne starija od 6 mjeseci);

Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

IV – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „EuroBlic“.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično na protokol preduzeća ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „KOMIL“ DOO ISTOČNA ILIDŽA

Trg Ilidžanske brigade bb

71123 Istočna Ilidža

sa naznakom:

„Prijava na Konkurs – Ne otvarati“.

Na poleđini koverte obavezno upisati ime i prezime, adresu, kontakt telefon i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

V

Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave, kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali mora podnijeti pojedinačne prijave, s mogućnošću da samo jedna prijava bude u original ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati, čija dokumentacija je neuredna, nepotpuna i neblagovremena, biće pisanim putem obaviješteni sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema obavijesti.

Priložena dokumentacija neće se vraćati osim na pismeni zahtjev kandidata koji su istu dostavili u originalu.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumijeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

VI

Kontakt telefon za dodatne informacije je 057/316-158.

Filter 2019