Fri. Jun 18, 2021
ћирилица /latinica

Stručno osposobljavanje u organima uprave za 34 studenta generacije

Izvor: Srna

Vlada Republike Srpske ove godine će omogućiti stručno osposobljavanje u organima uprave za 34 studenta generacije sa dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, u akademskoj 2019/2020. godini.

Ova odluka, koja je usvojena na današnjoj sjednici Vlade, usmjerena je ka tome da se najkvalitetniji i najtalentovaniji mladi ljudi, odnosno studenti generacije, zadrže u Republici Srpskoj.

Razlog za donošenje odluke nalazi se u potrebi da se podstaknu najbolji studenti u Republici Srpskoj da svoj potencijal unapređuju i ostvaruju rezultate po kojima će biti prepoznati i čija će stečena znanja biti osnova za razvoj Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Projekat zapošljavanja najboljih studenata koji se realizuje nekoliko godina, pokazao je odlične rezultate i mnogi od studenata su završili pripravnički staž u organima javne uprave i stekli neophodno radno iskustvo koje im je potrebno za zaposlenje.

Ovom odlukom obezbjeđuje se stručno osposobljavanje najboljim studentima javnih univerziteta akademske 2019/2020. godine, u skladu sa podacima Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, koji do dana stupanja na snagu ove odluke nisu zasnovali radni odnos.

Svi republički organi uprave, javna preduzeća i javne ustanove zaduženi su da u skladu sa svojim djelatnostima i potrebnim stručnim kadrom obezbijede stručno osposobljavanje studentima iz ove odluke.

Vlada je danas prihvatila informaciju o izdvajanju sredstava za implementaciju aktivnosti utvrđenih Strategijom razvoja kulture Republike Srpske od 2017. do 2022. godine.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da iz granta namijenjenog za finansiranje projekata i programa, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, izdvoji potrebna sredstva za realizaciju projekta „Kultura bez barijera“ u devet ustanova kulture u Republici Srpskoj, te projekta „Resursni centar Brajevog pisma“ Saveza slijepih Republike Srpske.

Projekat „Kultura bez barijera“ podrazumijeva uklanjanje fizičkih barijera, odnosno omogućavanje pristupa ustanovama kulture licima sa invaliditetom, te doprinosi poboljšanju statusa ovih lica u zadovoljavanju njihovih kulturnih, intelektualnih i kreativnih potreba.

Projekat će biti realizovan u Muzeju Hercegovine Trebinje, u Srebrenici u Arheološkom muzeju „Rimski Municipijum“ i u Narodnoj biblioteci, u Domu kulture „Filip Višnjić“ u Čajniču, U Gradišci u Zavičajnom muzeju, Sokolskom domu i Narodnoj biblioteci, u Centru za kulturu i sport „Radenko Mišević“ u Rogatici i u Narodnoj biblioteci Milići.

S ciljem unapređenja pristupa Brajevom pismu, projektom Saveza slijepih planirano je formiranje Resursnog centra za Brajevo pismo, razvoj programa obuke u primjeni Brajeve štampe i drugih alata i aplikacija za potrebe slijepih i slabovidih lica.

Vlada Republike Srpske danas je na sjednici dala saglasnost na plan utroška sredstava od dva miliona KM za podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija za period od 1. januara do 30. juna ove godine.

Ova sredstva su namjenjena za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja na ime podrške realizaciji projekata privrednih subjekata u svrhu uvođenja novih tehnologija i unapređenja tehnoloških procesa proizvodnje, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Srpske je 22. aprila raspisalo javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u investicione projekte za ovu godinu, koji će biti otvoren do 7. juna.

U saopštenju se podsjeća da su republičkim budžetom za ovu godinu za podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija planirana sredstva u iznosu od četiri miliona KM.

Utvrđeni prijedlozi izmjene zakona

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom, po hitnom postupku kojim se odgađa početak plaćanja naknade za opterećivanje životne sredine.

Predviđeno je da početak naplate te naknade krene od 1. januara naredne godine, a predviđaju se i izmjene koeficijenata za njen obračun, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Važećim Zakonom o upravljanju otpadom, između ostalog, propisano je da se za proizvedene ili uvezene proizvode, koji poslije upotrebe postaju otpad, plaća naknada za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada, te su određeni obveznici plaćanja ove naknade i početak obračunskog perioda za plaćanje.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu čiji je cilj preciznije definisanje razvoja stočarske proizvodnje primjenom informatičkih tehnologija i organske stočarske proizvodnje.

Preciznije su definisane odredbe koje se odnose na organizovanje uzgoja kvalitetno priplodnih životinja, gdje su data veća ovlašćenja organizacijama uzgoja s ciljem unapređenja proizvodnje domaće genetike u stočarstvu, a samim tim i povećanje osnovnih stočarskih proizvoda – mlijeka, mesa i jaja, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Srpske.

Preciziranjem ovlašćenja uzgojnih organizacija povećan je prostor za djelovanje realnog sektora, a samim tim omogućeno je njegovo aktivnije učešće u implementaciji poljoprivrednih politika u stočarstvu, što je bitan alat za otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru, ali i privlačenje fondova EU.

Pojednostavljene su i procedure za proizvodnju genetskog materijala, kao i procedure koje se odnose na organizovanje uzgoja u realnom sektoru, te uvozu genetskog materijala.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Nacrt o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja, a razlozi za donošenje su sadržani u potrebi potpunijeg uređenja oblasti ispitivanja sorti, imajući u vidu činjenicu da se u praksi još nisu stekli uslovi za ispitivanje sorti sa domaćim kapacitetima.

Sorte koje su registrovane u državama EU ili državama u okruženju sa kojima graniči BiH, a imaju slične agroekološke uslove, mogu se priznati i bez ispitivanja na oglednom polju ili u laboratoriji, na osnovu zahtjeva koji podnosi vlasnik sorte ili njegov olašćeni zastupnik, navodi se u saopštenju.

Filter 2019