Fri. Sep 29, 2023
ћирилица /латиница

Клевета и остале измјене Кривичног законика Републике Српске

Извор: Филтер

Измјене и допуне Кривичног законика Републике Српске данас су ступиле на снагу.

Клевета је од данас у Српској кривично дјело.

Кривична дјела против части и угледа први пут се налазе у Кривичном законику. Иако се о њима, с разлогом, највише јавно говорило, значајне су и остале измјене.

У наставку прочитајте све измјене Кривичног законика Републике Српске које су од данас на снази.

КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ ЧАСТИ И УГЛЕДА

Клевета

Члан 208а.

(1) Ко о другом лицу износи или проноси нешто неистинито, знајући да је ријеч о неистини, идентификујући то лице трећим лицима на јасан начин, и на тај начин причини штету угледу и части тог лица, казниће се новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 3.000 КМ.

(2) Ако је дјело из става 1. овог члана учињено путем штампе, радија, телевизије, компјутерске мреже или других видова комуникације, на јавном скупу или на други начин, због чега је оно постало доступно већем броју лица, казниће се новчаном казном од 2.000 КМ до 5.000 КМ.

(3) Ако је оно што се износи или проноси довело или могло довести до тешких посљедица за оштећеног, учинилац ће се казнити новчаном казном од 3.000 КМ до 6.000 КМ.

Изношење личних и породичних прилика

Члан 208б.

(1) Ко износи или проноси штогод из личног или породичног живота неког лица што може шкодити његовој части или угледу, а што није, нити може представљати чињенице које су од оправданог интереса, казниће се новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.

(2) Ако је дјело из става 1. овог члана учињено путем штампе, радија, телевизије, компјутерске мреже или других видова комуникације, на јавном скупу или на други начин, због чега је оно постало доступно већем броју лица, учинилац ће се казнити новчаном казном од 2.000 КМ до 5.000 КМ.

 (3) Ако је оно што се износи или проноси довело или могло довести до тешких посљедица за оштећеног, учинилац ће се казнити новчаном казном од 3.000 КМ до 6.000 КМ. 

(4) Истинитост или неистинитост оног што се износи или проноси из личног или породичног живота неког лица не доказује се.

Јавно излагање порузи због припадности одређеној раси, вјери или националности

Члан 208в.

Ко јавно изложи порузи или презиру лице или групу због припадности одређеној раси, вјери, националности или због етничког поријекла, боје коже или пола, казниће се новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ.

Искључење противправности код кривичних дјела против части и угледа

Члан 208г. 

Нема кривичног дјела из чл. 208а. и 208б. овог законика ако се ради о изношењу нечег неистинитог у научном, стручном, књижевном или умјетничком дјелу, у вршењу дужности прописане законом, новинарског позива, политичке или друге јавне или друштвене дјелатности или одбрани неког права, ако из начина изражавања или из других околности произлази да то није учињено у намјери омаловажавања, или ако лице докаже истинитост свог тврђења, или да је имало основаног разлога да повјерује у истинитост онога што је износило или проносило.

Гоњење за кривична дјела против части и угледа

Члан 208д.
 
(1) Гоњење за дјела из чл. 208а. и 208б. овог законика предузима се по приједлогу.

(2) Ако су дјела из чл. 208а. и 208б. овог законика учињена према умрлом лицу, гоњење се предузима по приједлогу брачног друга или лица које је са умрлим живјело у трајној ванбрачној заједници, сродника у правој линији, усвојиоца, усвојеника, брата или сестре умрлог лица.

Јавно објављивање пресуде за кривична дјела против части и угледа

Члан 208ђ.

(1) Пресуда којом је оглашен кривим учинилац кривичног дјела против части и угледа извршеног путем штампе, радија, телевизије, компјутерског система или компјутерске мреже или другог средства јавног информисања или комуникације објавиће се у цијелости или дјелимично о трошку учиниоца.

(2) Суд ће у пресуди одредити начин њеног објављивања, при чему ће, увијек када је то могуће, одредити да то буде у истом средству јавног информисања или комуникације у којем је кривично дјело учињено, истог формата и трајања у односу на радњу извршења дјела.“

ОСТАЛЕ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ

За замјену казне затвора до једне године новчаном неће требати сагласност Суда

До сада је остављана законска могућност да суд казну затвора до једне године замијени новчаном казном. Измјенама Кривичног законика сада судови о томе неће одлучивати.

У члану 46а, став 3. формулисано је да  “Изречена казна затвора која не прелази једну годину дана, на захтјев осуђеног ће се замијенити новчаном казном, сходно одредби члана 50. ст. 2. и 3. овог законика.”

И ту ће бити изузетака. Додат је нови став у коме се наводи да казну затвора не може замијенити новчана за учиниоце кривичних дјела која се односе на трговину дјецом, удруживање ради вршења кривичних дјела трговине људима и дјецом, те кривична дјела сексуалног злостављања и искориштавања дјетета. Такође, исто се односи и на оне који буду осуђени за кривична дјела против уставног уређења и безбједности Републике Српске, кривична дјела тероризма, те на учиниоце који су раније два или више пута осуђени за истоврсно кривично дјело.

Додат нови члан – Неовлаштено објављивање и приказивање туђег списа, портрета и снимка

(1) Ко објави или прикаже спис, портрет, фотографију, видео-запис, филм или фонограм личног карактера, без пристанка лица које је спис саставило или на кога се спис односи, односно без пристанка лица које је приказано на портрету, фотографији, видео-запису или филму или чији је глас снимљен на фонограму или без пристанка другог лица чији се пристанак по закону тражи, а такво објављивање или приказивање је имало или могло да има штетне посљедице по лични живот тог лица, казниће се новчаном казном или казном затвора до двије године.

(2) Ако је дјело из става 1. овог члана учињено према члану породице или породичне заједнице или према неком другом лицу у намјери наношења штете угледу тог лица, учинилац ће се казнити казном затвора од шест мјесеци до три године.

(3) Ако је усљед дјела из ст. 1. или 2. овог члана теже нарушено здравље лица чији је спис, портрет или снимак објављен, учинилац ће се казнити казном затвора од једне до пет година, а ако је то довело до смртне посљедице, учинилац ће се казнити затвором од двије до десет година.“

Детаљније су обрађена кривична дјела из области полног узнемиравања, па тај дио Кривичног законика РС од данас гласи овако.

Члан 170. мијења се и гласи:

„(1) Ко полно узнемирава друго лице, казниће се новчаном казном или казном затвора до једне године.

(2) Ако је дјело из става 1. овог члана учињено према лицу које је у односу подређености или зависности према учиниоцу или које је посебно рањиво због узраста, болести, инвалидитета, зависности, трудноће, тешке тјелесне или душевне сметње, учинилац ће се казнити казном затвора до двије године.

(3) Ако је полно узнемиравање учињено кориштењем компјутерске мреже или неког другог вида комуникације, учинилац ће се казнити казном затвора од шест мјесеци до три године.

(4) Полно узнемиравање је свако вербално, невербално или физичко нежељено понашање полне природе које је усмјерено на повреду достојанства неког лица у сфери полног живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.“

Додаје се и кривично дјело „Злоупотреба фотографије и видео-записа полно експлицитног садржаја”

(1) Ко злоупотријеби однос повјерења и без пристанка другог лица учини доступним трећем лицу фотографију или снимак полно експлицитног садржаја која је сачињена уз пристанак тог лица за личну употребу и тиме повриједи приватност тог лица, казниће се казном затвора до двије године.

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко изради нову или преиначи постојећу фотографију или снимак полно експлицитног садржаја другог лица и тај снимак употријеби као прави и тиме повриједи приватност другог лица.

(3) Ако је кривично дјело из ст. 1. и 2. овог члана учињено путем компјутерског система или компјутерске мреже или на други начин којим је омогућено да фотографија или снимак постану доступни већем броју лица, учинилац ће се казнити казном затвора од једне до три године.

(4) Фотографије и снимци или средства којима је извршено кривично дјело из овог члана, одузеће се.“

Значајно су пооштрене казне за кривично дјело “Промјена породичног стања”.

Раније је у законику било наведено да “ко подметањем, замјеном или на други начин промијени породично стање дјетета, казниће се новчаном казном или казном затвора до двије године”.
Измјенама се укида могућност новчаног кажњавања а распон казне затвора је од двије до пет година.

А ко поменуто дјело изврши из користољубља, злоупотребом положаја или у саставу групе или организоване криминалне групе, казниће се казном затвора од двије до десет година.

Некадашње кривично дјело „Повреда угледа суда”, сада је проширено и на учеснике у поступку. И казне су повећане.

Члан 340.

(1) Ко у поступку пред судом изложи порузи суд, судију, јавног тужиоца или адвоката или ко дјело изврши писменим поднеском суду, казниће се новчаном казном или казном затвора до једне године.

(2) Ако је дјело из става 1. овог члана учињено на посебно непримјерен начин или је увредљиво изражавање таквог значаја да је довело или је могло довести до тежих штетних посљедица за оштећеног, учинилац ће се казнити новчаном казном или казном затвора до двије године.“

©citajfilter.com 2019-2023 * Оснивач и издавач: Centar media d.o.o. * Главни и одговорни уредник: Мира Костовић * Контакт: citajfilter@gmail.com