Thu. Jun 17, 2021
ћирилица /latinica

Pale: Javni poziv za sufinansiranje nabavke plastenika za socijalno ugrožene porodice

Izvor: Opština Pale


Na osnovu člana 3. tačka 5. Sporazuma o sufinansiranju nabavke plastenika za socijalno ugrožene kategorije, broj: WVI-AREA SA-21/1030. od  29.04.2021 godine, a u vezi sa Memorandumom o razumijevanju između Opštine Pale i World Vision u BiH, broj: WVI-AREA SA-21/1029. od 29.04.2021. godine, člana 69. stav 1. tačka 21. Statuta opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, br. 17/17, 18/17) i Plana budžetskih sredstava i budžetskih izdataka za 2021. godinu, broj: 01-022/1. od 28.01.2021. godine („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj: 3/21) Načelnik opštine Pale raspisuje

Javni poziv za sufinansiranje nabavke plastenika za socijalno ugrožene porodice na području opštine Pale

I Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je sufinansiranje nabavke plastenika za socijalno ugrožene porodice sa područja opštine Pale.

Projekat se provodi u saradnji sa organizacijom World Vision u BiH, a za cilj ima ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih porodica sa bar jednim djetetom koje je uključeno u program World Vision-a.

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 23.072,40 KM, od čega Opština Pale učestvuje sa iznosom sredstava u vrijednosti od 10.000,00 KM, World Vision 10.765,16 KM, dok će učešće krajnjih korisnika u ukupnom iznosu biti 2.307,24 KM.

Po ovom javnom pozivu biće dodijeljeno ukupno 17 plastenika.

II Eliminatorni kriterijumi za izbor korisnika

Kandidati koji apliciraju za nabavku plastenika iz tačke I Javnog poziva moraju ispunjavati sledeće kriterijume:

 1. Da nosilac i članovi domaćinstva imaju stalno i stvarno prebivalište na području opštine Pale,
 2. Da se radi o domaćinstvu sa najmanje jednim djetetom koje je uključeno u program World Vision-a,
 3. Da nosilac ili član domaćinstva ima na raspolaganju 0,2 ha zemljišta na području opštine Pale koje je pogodno za postavljanje plastenika i sa pristupom vodi,
 4. Da ni nosilac ni članovi domaćinstva nisu bili korisnici donatorskih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje u prethodne dvije godine (od strane Opštine Pale i World Vision-a),
 5. Da su potencijalni korisnici u mogućnosti obezbijediti vlastito učešće u iznosu od 20% od ukupne vrijednosti donacije (učešće u pripremi zemljišta, pripremi za postavljanje plastenika – nabavka šljunka i cementa),
 6. Da su potencijalni korisnici u mogućnosti obezbijediti finansijsko učešće u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti donacije što iznosi 136 KM.

Ispunjavanje svih navedenih kriterijuma je obavezujuće za sve potencijalne korisnike.

III Osnovni kriterijumi

Kandidati koji apliciraju za nabavku plastenika iz tačke I Javnog poziva moraju ispunjavati najmanje jedan od navedenih kriterijuma:

 1. domaćinstvo sa tri i više članova,
 2. domaćinstvo bez stalnih mjesečnih prihoda,
 3. domaćinstvo sa stalnim mjesečnim prihodima po članu porodice u iznosu do 100,00 KM,
 4. domaćinstvo čiji su mjesečni prihodi socijalni prihodi,
 5. domaćinstvo čiji je jedini izvor prihoda poljoprivreda,
 6. domaćinstvo čiji je nosilac žena,
 7. domaćinstvo čiji je nosilac ili član osoba sa invaliditetom (neratni invalidi i civilne žrtve rata, ratni vojni invalidi I i II kategorije), dijete i/ili osoba sa smetnjama u razvoju, nezaposlena mlada osoba (do 35 godina starosti), nezaposleni roditelj maloljetnog djeteta, samohrani roditelj i/ili žrtva nasilja u porodici.

IV Dodatni kriterijumi

Osim kriterijuma navedenih u tačkama II i III Javnog poziva, kandidati koji apliciraju za nabavku plastenika moraju ispunjavati i sljedeće dodatne uslove:

 1. da domaćinstvo ima najmanje jednog člana koji je sposoban i motivisan za rad u poljoprivredi i ima iskustva u plasteničkoj proizvodnji,
 2. da jedan član porodice obavezno prisustvuje edukacijama na temu plasteničke proizvodnje, ukoliko ista bude organizovana zbog epidemiološke situacije.

V Potrebna dokumentacija

Za ostvarenje prava na nabavku plastenika iz tačke I Javnog poziva svi kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Kućna lista, ovjerena od strane nadležnog opštinskog organa,
 2. Uvjerenje CIPS-a o prijavljenom prebivalištu za sve članove domaćinstva,
 3. Potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje,
 4. Potvrdu o stalnim mjesečnim prihodima, za zaposlene članove domaćinstva (poslednja platna lista zaposlenih članova domaćinstva, ček od penzije/invalidnine),
 5. Potvrdu obrazovne ustanove o statusu redovnog učenika, odnosno studenta,
 6. Posjedovni list ili drugi odgovarajući dokument o vlasništvu zemljišta, odnosno izjava da lice ima obezbijeđeno zemljište za postavljanje plastenika ovjerena od strane nadležnog opštinskog organa (za lica koja nemaju vlastito zemljište),
 7. Izjava da će potencijalni korisnik obezbijediti finansijsko učešće u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti sredstava, što iznosi 136 KM, ovjerena od strane nadležnog opštinskog organa,
 8. Rješenje nadležne ustanove o priznatom pravu na ličnu invalidninu (za osobe sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju),
 9. Rješenje Centra za socijalni rad o priznatom pravu na jednokratnu ili stalnu novčanu pomoć (za lica koja ostvaruju ovo pravo),
 10. Uvjerenje nadležne ustanove da se radi o samohranom roditelju prema odredbama Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 54/02, 41/08, 63/14, 56/19 – čl. 79. Zakona) – za samohrane roditelje.

Sva tražena dokumenta dostavljaju se u originalu ili fotokopiji koja mora biti ovjerena kod nadležnog opštinskog organa.

VI Izbor korisnika

Postupak po Javnom pozivu, odnosno selekciju kandidata provešće komisija koju će formirati World Vision, a u čijem sastavu će biti po jedan predstavnik Opštine, Centra za socijalni rad i World Vision-a u BiH.

Selekcija kandidata vršiće se po kriterijumima definisanim u tačkama III i IV Javnog poziva kao i načinom bodovanja definisanim Aneksom III Sporazuma o sufinansiranju.

Nakon konačnog izbora, korisnici su dužni uplatiti sredstva na račun World Vision-a u BiH, u iznosu od 136 KM.

VII  Ostale odredbe       

Rok za prijavu korisnika sa potrebnom dokumentacijom je 15 dana od dana objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Pale, Komisiji za nabavku plastenika za socijalno ugrožene porodice, Ul. Romanijska 15, 71420 Pale.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine Pale, zvaničnoj internet stranici Opštine: www.pale.rs.ba, kao i na oglasnoj tabli Javne ustanove Centar za socijalni rad Pale.

Sve dodatne informacije vezane za javni oglas mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti, kancelarija broj 28. ili na telefon: 057/226-592, lokal 111.

Filter 2019