Tue. Sep 29, 2020
ћирилица /латиница

ИЗВОР ПАЉАНСКЕ МИЉАЦКЕ: Историја и планови

Извор: Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д., Пале.

Извор Паљанске Миљацке чини више врела, која су у непосредној близини једно другог. Прва каптажа изграђена је 1937. године, на коти 996 м н.м., када је за потребе снабдијевања становништва у насељу Пале каптирано извориште капацитета 10 л/с.

Изградњом прве каптаже почело је организовано снабдиjeвање становништва општине Пале.
У току 1987. и 1988. године на врелу Паљанске Миљацке извршена је доградња постојеће каптаже, као и изградња још једне на нешто нижој коти. На тај начин обезбијеђене су додатне количине воде у капацитетима који се нису мијењали до данас.

Изградња објекта сабирног резервоара и објекта за смјештај посаде и хлорисање воде (Извор: Јавни водоводни и канализациони системи на подручју општине Пале- публикација: Момир Благојевић)

Захваћене количине воде из све три каптаже транспортују се у сабирни резервоар запремине 15м3. Поред доградње каптаже, изградње јоше једне каптаже и сабирног резервоара у току 1987. и 1988. године, изграђен је и објекат за хлорисање воде и смјештај посаде, тако да се на изворишту налази 5 објеката којима газдује Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д., Пале.

У текућој години извршена је санација два каптажна објекта, каптаже грађене 1937.године и дограђене каптаже из 1988.године. Подручје заштитне зоне ових каптажа је било минирано у току протеклог рата, и самим тим, неприступачно дуги низ година. 2016. године од стране фирме „BHMAC“ добијена је потврда да се шира локација изворишта Паљанске Миљацке налази изван сумњивих површина ризика од мина. У оквиру радова на санацији првобитно је извршено крчење локације од дрвећа, ниског растиња и шибља, кошење земљаног покрова каптаже, као и парцеле заштитне зоне и чишћење ободних канала за површинске воде. Након тога, приступило се радовима на санацији објеката у оквиру којих је извршена замјена санација, фарбање као и замјена дијела браварије, санација армирано-бетонског чеоног зида велике каптаже и зидање камених потпорних зидова.

Каптажни објекти прије реконструкције
Каптажни објекти у току радова на реконструкцији
Каптажни објекат изграђен 1937. године (велика каптажа) и дограђена каптажа из 1988. године (мала каптажа лијево) након реконструкције

Поред радова на овим каптажама, указала се и потреба за санацијом објекта за хлорисање воде и смјештај посаде. Ови радови су започели 2019. године а завршени су у текућој години. У оквиру радова извршена је замјена столарије, замјена кровног покривача, унутрашње уређење просторија, уградња демит фасаде, као и вањско уређење простора.

Објекат за посаду и хлорисање воде након реконструкције

У наредном периоду у плану је ограђивање новопројектованих зона заштите изворишта. У оквиру ових радова уобзириће се чињеница да је извориште Паљанске Миљацке познато излетиште, и омогућиће се слободан приступ некаптираним врелима са лијеве стране постојећих каптажа.

Санирани бочни потпорни зидови и преливна испусна глава из каптажних објеката
Саниран чеони зид, ободни површински канали и земљани покров каптажног објекта
Унутрашњост водне коморе каптажног објекта

Filter 2019