Sun. Jan 24, 2021
ћирилица /latinica

IZVOR PALJANSKE MILJACKE: Istorija i planovi

Izvor: J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale.

Izvor Paljanske Miljacke čini više vrela, koja su u neposrednoj blizini jedno drugog. Prva kaptaža izgrađena je 1937. godine, na koti 996 m n.m., kada je za potrebe snabdijevanja stanovništva u naselju Pale kaptirano izvorište kapaciteta 10 l/s.

Izgradnjom prve kaptaže počelo je organizovano snabdijevanje stanovništva opštine Pale.
U toku 1987. i 1988. godine na vrelu Paljanske Miljacke izvršena je dogradnja postojeće kaptaže, kao i izgradnja još jedne na nešto nižoj koti. Na taj način obezbijeđene su dodatne količine vode u kapacitetima koji se nisu mijenjali do danas.

Izgradnja objekta sabirnog rezervoara i objekta za smještaj posade i hlorisanje vode (Izvor: Javni vodovodni i kanalizacioni sistemi na području opštine Pale- publikacija: Momir Blagojević)

Zahvaćene količine vode iz sve tri kaptaže transportuju se u sabirni rezervoar zapremine 15m3. Pored dogradnje kaptaže, izgradnje joše jedne kaptaže i sabirnog rezervoara u toku 1987. i 1988. godine, izgrađen je i objekat za hlorisanje vode i smještaj posade, tako da se na izvorištu nalazi 5 objekata kojima gazduje J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale.

U tekućoj godini izvršena je sanacija dva kaptažna objekta, kaptaže građene 1937.godine i dograđene kaptaže iz 1988.godine. Područje zaštitne zone ovih kaptaža je bilo minirano u toku proteklog rata, i samim tim, nepristupačno dugi niz godina. 2016. godine od strane firme „BHMAC“ dobijena je potvrda da se šira lokacija izvorišta Paljanske Miljacke nalazi izvan sumnjivih površina rizika od mina. U okviru radova na sanaciji prvobitno je izvršeno krčenje lokacije od drveća, niskog rastinja i šiblja, košenje zemljanog pokrova kaptaže, kao i parcele zaštitne zone i čišćenje obodnih kanala za površinske vode. Nakon toga, pristupilo se radovima na sanaciji objekata u okviru kojih je izvršena zamjena sanacija, farbanje kao i zamjena dijela bravarije, sanacija armirano-betonskog čeonog zida velike kaptaže i zidanje kamenih potpornih zidova.

Kaptažni objekti prije rekonstrukcije
Kaptažni objekti u toku radova na rekonstrukciji
Kaptažni objekat izgrađen 1937. godine (velika kaptaža) i dograđena kaptaža iz 1988. godine (mala kaptaža lijevo) nakon rekonstrukcije

Pored radova na ovim kaptažama, ukazala se i potreba za sanacijom objekta za hlorisanje vode i smještaj posade. Ovi radovi su započeli 2019. godine a završeni su u tekućoj godini. U okviru radova izvršena je zamjena stolarije, zamjena krovnog pokrivača, unutrašnje uređenje prostorija, ugradnja demit fasade, kao i vanjsko uređenje prostora.

Objekat za posadu i hlorisanje vode nakon rekonstrukcije

U narednom periodu u planu je ograđivanje novoprojektovanih zona zaštite izvorišta. U okviru ovih radova uobziriće se činjenica da je izvorište Paljanske Miljacke poznato izletište, i omogućiće se slobodan pristup nekaptiranim vrelima sa lijeve strane postojećih kaptaža.

Sanirani bočni potporni zidovi i prelivna ispusna glava iz kaptažnih objekata
Saniran čeoni zid, obodni površinski kanali i zemljani pokrov kaptažnog objekta
Unutrašnjost vodne komore kaptažnog objekta

Filter 2019